Ve daha birçok yenilik...

7. Ulusal Eczacýlýk ve www.topbrokers.web.tr Ýlaç Fuarý, Ýstanbul Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý’nda
02 – 04 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.

Sektörün tüm bileþenlerinin katýlýmý ile yýlýn en önemli interaktif etkinliðinin ve ortak öðrenme platformunun hedeflendiði Ulusal Eczacýlýk ve Ýlaç Fuarý’nda; yine TC Saðlýk Bakanlýðý’ndan iq option türkiye ilgili kamu kurum ve kuruluþlara, özel sektörden ilgili medya kuruluþlarýna kadar mesleðin tüm birimleri ayný yelpazede buluþacak.


Bundan sonraki süreç de Ulusal Eczacýlýk ve Ýlaç Fuarý, alanýnda ülkenin en güçlü kurumlarýyla Eczacýlýk Mesleði’nin nabzýný tutmaya, 2008 yýlýnda da sektörün gündemini belirlemeye ve her zaman olduðu gibi etik ve bilimsel deðerlere sahip çýkan bir yaklaþýmla sizlere en iyisini sunacaktýr.

Ülkemizdeki tüm eczacýlardan ve deðerli katýlýmcýlarýmýzdan 7 yýldýr Fuarýmýza göstermiþ olduklarý güven ve vermiþ olduklarý desteklerden dolayý teþekkür eder, iþbirliðimizin ıq optıon devamýný dileriz.

Saygýlarýmýzla

  Erhan GÖLBEY              
Dev Fuarcýlýk Baþkaný  
     

   

 • 8. Ulusal Eczacýlýk Fuarý
 
24 - 26 Nisan 2009

 • 9. Ulusal Eczacýlýk Fuarý
 
23 - 25 Nisan 2010

 • 10. Ulusal Eczacýlýk Fuarý
 
20 - 22 Nisan 2011